Sản phẩm

Avac Marek FD

Avac Marek FD

Avac Marek FD là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Marek chủng HVT FC-126 trên tế bào sơ phôi gà SPF 1 lớp.


      

Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET