Sản phẩm

AVAC FOWL POX

AVAC FOWL POX

AVAC Fowl Pox là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus đậu gà chủng Canada được thích nghi trên tế bào CEF từ trứng gà có phôi SPF.